සිහින ලොවසිහින ලොව

සිත්තම් මායා | කීර්ති වික්‍රමරත්න

එහි රටවල් නැත,
ජාතීන් නැත,
ආගම් නැත,
එකම ජන වර්ගය
මනුෂ්‍ය වර්ගයා වේ.
හෘද සාක්ෂිය මත පදනම් වූ,
ස්වභාවධර්මය
ආගම කරගත් ලෝකයකි.
එකී දිනට
මනුෂ්‍යවර්ගයා
විශ්වය තුල දියුණු
ජීවීන් කොටසකි.

#කීර්ති

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment