ප්‍රේමය


ප්‍රේමය 

සිත්තම් මායා | කීර්ති වික්‍රමරත්න 

ප්‍රේමය 
එය අවර්ණය, 
එහෙත් 
එහි වර්ණය 
සිත පුරා තැවරෙයි.
විටෙක මද පවනකි, 
එහෙත් 
එහි බැදීම 
යදම් ලූවා සමානය.
එය නිශ්ශබ්දය, 
එහෙත් 
එහි දෝංකාරය 
නිතර එසෙනු ඇත.
එය නිශ්චලය 
එහෙත් 
නිතර දෝලනය වෙයි.
විටෙක 
ඇස් මානයේ තිබිය හැක. 
එහෙත් සොයාගත නොහැක.
පූජනීය වන නමුදු 
පූජා කිරීම ඉතා අපහසුය.
එය සාමාන්‍යය... 
එහෙත් 
පුදුමාකාරය.
සිත තුල ජනිතවී, 
මිනිසා ජීවත් කරවා 
අත්මය සනසාලන 
එකම අශ්වාදය 
ප්‍රේමයයි.

#කීර්ති 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment