ඒකපාර්ශවීය ආදරය


ඒකපාර්ශවීය ආදරය 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

ඒකපාර්ශවීය ආදරය 

එය කෙතරම් රිදුමක් ද 
එය කෙතරම් තනිකමක් ද 
එය කෙතරම් අදෝනාවක් ද 
එය කෙතරම් අවිනිශ්චිත ද 
එය කෙතරම් නිහඬ ද 

නැතිනම් 

එය කෙතරම් මිහිරි ද 
එය කෙතරම් හිමිවීමක් ද 
එය කෙතරම් මතකයක් ද
එය කෙතරම් සුන්දර ද 
එය කෙතරම් අත්දැකීමක් ද 

ඒකපාර්ශවීය ආදරය 

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment