තේ භාගේ


තේ භාගේ 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

කඩෙන් ගත්තු 
එකම කහට උගුර 
කෝප්ප දෙහෙකට නිවා 
අඩක් එක් කෝප්පයකට 
අනෙත් අඩ අනෙත් කෝප්පයට 
හරි ගානට වෙන් නොකොට 
එකකට ටිකක් වැඩිපුර 
" ආ .... අම්මේ තේ බොන්ඩ "
මව් වෙනුවෙන් 
කැපකිරීමට 
අර අදින පුතෙකු 
දුටුවෙමි මම 
කොලොම්පුර වීදියක 

#අනුවා
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment