අපි


අපි 

Siththam Maya | Nisansala Dharmasena Bertholamuze

ඉමුද අපි රැඩිකල් කවියක් දෙකක් ලියාගෙන 
රොමාන්තික පදවැලක් ගොතාගෙන 
පානුයි පරිප්පුයි එක්ක 
කහට උගුරක් බීගෙන 

ඇවිද යමු අපි 
සින්තටික් සිහින අතරින් 
දෑත් අල්ලාගෙන 
අතරමගදී හාදු වැස්සක් නෙලාගෙන

වැතිර ඉමු අපි
වෙරළ රැළි මත 
ජීවිතය නැවතත් සොයාගෙන 

#nishi 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment