මඟුල් බෙර


මඟුල් බෙර

Siththam Maya | Nisansala Dharmasena Bertholamuze

Odel, Mondy යන්නලු
ටිකක් විතර පොෂ් වෙන්නලු
Barefoot ගිහිං එමුලු
“ මොකැයි ” කියන්න එපාලු
ටිකක් විතර ගොඩේලු
Dinner date යමුලු
Candle light, moonlight kissing ලු
Wedding dreams යන්නලු
Wedding dress ගන්නලු
ඕවා ඔක්කොම ලැබුනලු
ඒත් ඔබ ගියාලු
Wedding dress එක කාවෝ කාලලු


#nishi 
Share on Google Plus

About Siththam Maya

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment