ඔබ එනවාද


ඔබ එනවාද 

Siththam Maya | Nisansala Dharmasena Bertholamuze

එකෝමත් එක කාලයක
සරත් සමයේ අවසාන දවසක
හිම කිරමයක් රැගෙන
ඔබ එනවාද 
නෙතු දල්වාන
බලා හිදිමි මම
සිනහවකින් සතුටු වෙනවාද ඔබ 


#nishi 
Share on Google Plus

About Siththam Maya

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment