උඹේ පදය


උඹේ පදය 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

උඹ 
නිහඬව හිඳිනා කල්හි 
ඇයි උඹ, උඹ ගැන ලොවට නොකියන්නේ 
මිනිසුන් අසාවී 

උඹ 
පෙරළියක් කරනා කල්හි 
මූ මොන පිස්සෙක් ද 
මිනිසුන් කියාවී 

උඹට 
ඕනෑ නම් 
මිනිසුන් ගහන පදේට නටන්නට 
උඹ නොදිනාවී 

උඹ 
ගහපන් 
උඹේම පදයක් 
මුළු ලොවක් දිනෙක එයට නටන්ට 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment