දයාබර 2016


දයාබර 2016

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා

නැගීම් බැසීම්
දෙකම හරි හරියට
තිබුණු කාලයක්
එළඹෙන
හැම අවුරුද්දකම වගේ
සරල රේඛාවක් නොවූ
ජීවිතය
අරගෙන
ඊළඟ අවුරුද්දට යන්නට  
ඔබව පහු කරගෙන
අවසරයි
දයාබර 2016

#අනුවා


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment